Bulldog | Regnskap | Norsk Standard kontoplan | Ordbok innen økonomisk styring

Norsk Standard Kontoplan

Oppstillingsplan for balanse

EIENDELER Dette år Forrige år
Anleggsmidler    
Immaterielle eiendeler    
Forskning og utvikling    
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigh.    
Utsatt skattefordel    
Goodwill    
Sum immaterielle eiendeler    
     
Varige driftsmidler    
Tomter, bygninger og annen fast eiendom    
Andre anleggsmidler    
Driftsløsøre, inventar ol.    
Sum varige driftsmidler    
     
Finansielle anleggsmidler    
Lån til foretak i samme konsern    
Investeringer i aksjer og andeler    
Obligasjoner og andre fordringer    
Sum finansielle anleggsmidler    
     
Sum anleggsmidler    
     
Omløpsmidler    
Varer    
     
Fordringer    
Kundefordringer    
Andre fordringer    
Sum fordringer    
     
Investeringer    
Markedsbaserte aksjer    
Andre aksjer    
Markedsbaserte obligasjoner    
Andre obligasjoner    
Sum investeringer    
     
Bankinnskudd, kontanter og lignende    
     
Sum omløpsmidler    
     
SUM EIENDELER    
EGENKAPITAL OG GJELD Dette år Forrige år
Egenkapital    
Innskutt egenkapital    
Bundet egenkapital    
Sum innskutt egenkapital    
     
Opptjent egenkapital    
Fond for vurderingsforskjeller    
Annen egenkapital    
Sum opptjent egenkapital    
     
Sum egenkapital    
     
Gjeld    
Avsetning for forpliktelser    
Pensjonsforpliktelser    
Uopptjent inntekt    
Andre avsetninger for forpliktelser    
Sum avsetning for forpliktelser    
     
Annen langsiktig gjeld    
Konvertible lån    
Obligasjonslån    
Gjeld til kredittinstitusjoner    
Øvrig langsiktig gjeld    
Sum annen langsiktig gjeld    
     
Kortsiktig gjeld    
Konvertible lån    
Sertifikatlån    
Gjeld til kredittinstitusjoner    
Leverandørgjeld    
Betalbar skatt    
Skyldige offentlige avgifter    
Utbytte    
Annen kortsiktig gjeld    
Sum kortsiktig gjeld    
     
Sum gjeld    
     
SUM EGENKAPITAL OG GJELD    

Oppstillingsplan resultatregnskap

RESULTATREGNSKAP

Dette år

Forrige år

Inntekter

   

Salgsinntekter, avgiftspliktige

   

Salgsinntekter, avgiftsfrie

   

Salgsinntekter, utenfor avgiftsområdet

   

Offentlige tilskudd

   

Leieinntekter

   

Andre inntekter

Sum inntekter

 

Kostnader

Varekostnad

Lønn og annen godtgjørelse

Annen driftskostnad

Sum kostnader

 

Driftsresultat

 

Finansposter og ekstraordinære poster

Finansinntekt

Finanskostnad

Ekstraordinær inntekt

Ekstraordinær kostnad

Sum finansposter og ekstraordinære poster

 

ÅRSRESULTAT

Kontokodeklasser

For finansregnskap skal rammen for kontokoder ha åtte kodeklasser:

Kodeklasse 1              Eiendeler

Kodeklasse 2              Egenkapital og gjeld

Kodeklasse 3              Salgs- og driftsinntekt

Kodeklasse 4 til 7        Driftskostnad

Kodeklasse 8              Finansinntekt og –kostnad, ekstraordinær inntekt og –kostnad og skatt

Kodeklasse 9 er ledig og kan f.eks. brukes for internt regnskap. Kodeklasse 0 skal ikke brukes.Oversikt over kontokodeklasser og -grupper

1. Eiendeler

2. Egenkapital og gjeld

3. Salgs- og driftsinntekt

4. Varekostnad

5. Lønnskostnad

6. og  7.  Annen driftskostnad, av- og nedskriving

8. Finansinntekt og kostnad, ekstraord. Inntekt og kostnad

10. Immaterielle eiendeler ol.

20. Egenkapital

30. Salgsinntekt, avgiftspliktig

40. Forbruk av råvarer og innkjøpte halvfabrikata

50. Lønn til ansatte

60. Av- og nedskrivning

70. Kostnad transportmidler

80. Finansinntekt

11. Tomter, bygninger, fast eiendom ol.

21. Avsetning for forpliktelser

31. Salgsinntekt, avgiftsfri

41. Forbruk av varer under tilvirkning

51. Lønn til ansatte

61. Frakt og transportkostnad vedrørende salg

71. Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil ol.

81. Finanskostnad

12. Transportmidler, inventar, maskiner ol.

22. Annen langsiktig gjeld

32. Salgsinntekt, utenfor avgiftsområde

42. Forbruk av ferdig tilvirkede varer

52. Fordel i arbeidsforhold

62. Energi, brensel og vann vedrørende produksjon

72. Provisjonskostnad

82. Fri

13. Finansielle anleggsmidler

23. Kortsiktige konvertible lån, sertifikatlån og gjeld til kredittinstitusjoner

33. Offentlig avgift vedrørende omsetning

43. Forbruk av varer for videresalg

53. Annen oppgavepliktig godtgjørelse

63. Kostnad lokaler

73. Salgs-, reklame- og representasjons-kostnad

83. Skattekostnad på

ordinært resultat

14. Varelager og forskudd til leverandører

24. Leverandørgjeld

34. Offentlig tilskudd/refusjon

44. Fri

54. Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad

64. Leie maskiner, inventar ol.

74. Kontingent og gave

84. Ekstraordinær inntekt (spes. etter art)

15. Kortsiktige fordringer

25. Betalbar skatt

35. Uopptjent inntekt

45. Fremmedytelser og underentreprise

55. Annen kostnadsgodtgjørelse

65. Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres

75. Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad

85. Ekstraordinær kostnad (spes. etter art)

16. Merverdiavgift, opptjente offentlige tilskudd ol.

26. Skattetrekk og andre trekk

36. Leieinntekt

46. Fri

56. Arbeidsgodt-gjørelse til eiere ol.

66. Reparasjon og vedlikehold

76. Lisens- og patentkostnad

86. Skattekostnad på ekstraordinært resultat

17. Forskuddsbetalte kostnader, påløpte inntekter ol.

27. Skyldige offentlige avgifter

37. Provisjonsinntekt

47. Fri

57. Offentlig tilskudd vedrørende arbeidskraft

67. Fremmed tjeneste

77. Annen kostnad

87. Fri

18. Kortsiktige finansinvesteringer

28. Utbytte

38. Gevinst ved avgang av anleggsmidler

48. Fri

58. Offentlig refusjon vedrørende arbeidskraft

68. Kontorkostnad, trykksak ol.

78. Tap ol.

88. Årsresultat

19. Kontanter, bankinnskudd ol.

29. Annen kortsiktig gjeld

39. Annen driftsrelatert inntekt

49. Annen periodisering

59. Annen personalkostnad

69. Telefon, porto ol.

79. Periodiserings-konto

89. Overføringer og disponeringer


Klasse 1: Eiendeler

Anleggsmidler

                Immaterielle eiendeler

10                 Immaterielle eiendeler ol.

1000        Forskning og utvikling

1010        Fri

1020        Konsesjoner

1030        Patenter

1040        Lisenser

1050        Varemerker

1060        Andre rettigheter

1070        Utsatt skattefordel

1080        Goodwill

1090        Fri

                Varige driftsmidler

11           Tomter, bygninger og annen fast eiendom      

1100        Bygninger                    

1110        Fri                          

1120        Bygningsmessige anlegg                  

1160        Boliger inkl. tomter

1170        Fri

1180        Fri

1190        Andre anleggsmidler    

12           Transportmidler, inventar, maskiner ol.

1200        Maskiner og anlegg

1210        Maskiner og anlegg under utførelse

1230        Biler

1240        Andre transportmidler

1250        Inventar

1280        Kontormaskiner

1290        Andre driftsmidler

Finansielle anleggsmidler

13           Finansielle anleggsmidler

1340        Lån til foretak i samme konsern

1350        Investeringer i aksjer og andeler

1360        Obligasjoner

1370        Fordringer på eiere, styremedlemmer ol.

1380        Fordringer på ansatte

1390        Andre fordringer

Omløpsmidler

Varer

14           Varelager og forskudd til leverandører

1410        Fri

1460        Varer på lager                

1470        Fri

1480        Forskuddsbetaling til leverandør

Fordringer

15           Kortsiktige fordringer

1500        Kundefordringer         

1510        Fri

1520        Fri

1530        Opptjente, ikke fakturerte driftsinntekter

1570        Andre kortsiktige fordringer   

1580        Avsetning tap på fordringer          

1590        Fri

16           Opptjente off.tilskudd ol.

1670        Krav på offentlige tilskudd

17           Forskuddsbetalt kostnad, påløpt inntekt ol.

1700        Forskuddsbetalt leie             

1710        Forskuddsbetalt rente

1720        Fri

1730        Fri

1750        Påløpt leie

1760        Påløpt rente

                Investeringer

18           Kortsiktige finansinvesteringer

1810        Markedsbaserte aksjer      

1820        Andre aksjer

1830        Markedsbaserte obligasjoner

1840        Andre obligasjoner

                Bankinnskudd, kontanter ol.

19           Bankinnskudd kontanter ol.

1900        Kasse                         

1910        Fri

1920        Bankinnskudd

1930        Fri

1940        Fri

1950        Bankinnskudd for skattetrekk

1960        Fri

1970        Fri

1980        Fri

1990        Fri

Klasse 2: Egenkapital og gjeld

Egenkapital

                Innskutt egenkapital

20           Egenkapital andre foretak

2000        Egenkapital bundet

2020        Fri

2030        Fri

Opptjent egenkapital

2040        Fond for vurderingsforskjeller

2050        Annen egenkapital

2060        Fri

2070        Skatter

2080        Udekket tap

2090        Fri

Gjeld

21           Avsetning for forpliktelser

2100        Pensjonsforpliktelser

2110        Fri

2160        Uopptjent inntekt

2180        Andre avsetninger for forpliktelser

22           Annen langsiktig gjeld

2200        Konvertible lån

2210        Obligasjonslån

2220        Gjeld til kredittinstitusjoner

2230        Fri

2240        Pantelån

2290        Annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld

23                 Kortsiktige lån ol.

2360        Byggelån

2380        Kassakreditt

2390        Fri

24           Leverandørgjeld

2400        Leverandørgjeld               

2410        Fri

25           Betalbar skatt

2500        Betalbar skatt, ikke utlignet

2510        Betalbar skatt, utlignet

2540        Forhåndsskatt

26           Skattetrekk og andre trekk

2600        Skattetrekk                   

2610        Påleggstrekk                  

2620        Bidragstrekk

2630        Trygdetrekk

2640        Forsikringstrekk

2650        Trukket fagforeningskontingent

2690        Andre trekk

27           Skyldige offentlige avgifter

2700        Utgående mva                  

2710        Inngående mva                 

2720        Investeringsavgift            

2730        Grunnlag innv.avg.                  

2740        Oppgjørskonto mva             

2750

2760

2770        Skyldig arbeidsgiveravgift    

2780        Avsatte arb.avg. feriepenger         

2790        Andre offentlige utgifter

28           Utbytte

2800        Avsatt utbytte

29           Annen kortsiktig gjeld

2900        Forskudd fra kunder

2910        Gjeld til ansatte

2930        Lønn

2940        Avsatte feriepenger            

2950        Påløpt rente                  

2960        Påløpt kostnad og forskuddsbetalt innt.             

2980        Avsetning for forpliktelser

2990        Annen kortsiktig gjeld

Klasse 3: Salgs- og driftsinntekt

30           Salgsinntekter, avgiftspliktig

3000        Salgsinntekter avgiftspliktig 

3010        Salg materiell pliktig             

3020        Sponsor/samarbeidsavtaler avgiftspliktig       

3021        Barteravtaler avgiftspliktig

3030        Annonser avgiftspliktig                   

31           Salgsinntekter, avgiftsfrie    

3110        Salg materiell avgiftsfritt           

3120        Sponsorinntekter avgiftsfrie  

3121        Barteravtaler avgiftsfrie

32           Salgsinnt. utenfor avgiftsomr. 

3200        Salgsinntekt utenfor avgiftsomr.

34           Offentlig tilskudd             

3400        Offentlig tilskudd            

3440        Rammetilskudd               

3441            Andre tilskudd

3442        Tilskudd øremerkede             

3450        VO-tilskudd

36           Leieinntekter

3600        Leieinntekter                 

39           Andre inntekter

3910        Kursinntekter                 

3920        Årskontingenter

3930        Lisenser         

3940        Overgangsgebyrer  

3960        Bingo/lotto ol.       

3970        Fri

3980        Fri

3990        Fri 

3999        Diverse inntekter                  

Klasse 4: Varekostnad

40           Varekostnad

4200        Innkjøp av varer                     

4230        Rekvisita/kontorutstyr       

4300        Forbruk av varer for videresalg  

4390        Beholdningsendring   

4600            Fri

4700            Fri

4800        Fri

Klasse 5: Lønnskostnad

50           Lønn ansatte

5000        Personalkostnader             

52           Fordel i arbeidsforhold       

5200            Fri bil

5210            Fri telefon

5220            Fri avis

5230            Fri losji og bolig

5240            Rentefordel

53           Annen oppgavepliktig godtgjørelse

5330            Godtgjørelse til styret

54           Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad 

5400        Arbeidsgiveravgift            

5420        Innberetningspliktig pensjonskostnad

5500        Annen kostnadsgodtgjørelse    

5800        Refusjon sykepenger           

59           Annen personalkostnad

5900        Gaver til ansatte             

5910        Kantinekostnad

5920        Yrkesskadeforsikring          

5930        Reise og ulykkesforsikring     

5990        Andre personalkostnader       


Klasse 6 og 7: Annen driftskostnad,
av- og nedskriving

60           Av- og nedskriving

6000        Avskriving på bygninger og annen fast eiendom

6010        Avskrivning på transportmidler, maskiner og inv.

61           Frakt og transportkostnad vedr. salg

6100        Frakt                         

6110        Toll og avgifter              

63           Kostnad lokaler

6300        Leie lokaler                  

6320        Renovasjon, vann, avløp       

6340        Lys/varme                     

6360        Renhold                       

6390        Andre kontorkostnader         

64           Leie maskiner, inventar ol.

6400        Leie maskiner                 

6410        Leie inventar                 

6420        Leie datautstyr            

6440        Leasing/leie biler            

65           Inventar og driftsmateriale som ikke skal aktiveres

6540        Inventar                      

66           Reparasjon og vedlikehold        

6600        Reparasjon og vedlikehold bygninger

6620        Reparasjon og vedlikehold utstyr

67           Fremmedtjenester

6700        Revisjonshonorar               

6720        Økonomisk og juridisk bistand 

6730        Idrettsfaglig bistand         

6780        Lønn selvstendig næringsdrivende

6790        Andre fremmedtjenester        

68           Kontorkostnad, trykksak ol.

6800        Kontorrekvisita               

6810        Kopiering/trykking             

6820        Trykksaker                    

6840        Aviser, tidsskrifter mm.      

6860        Møter, kurs, oppdatering o.l. 

6890        Annen kontorkostnad

69           Telefon, porto ol.                       

6900        Telefon                     

6940        Porto                          

70           Kostnad transportmidler                  

7000        Drivstoff                     

7020        Vedlikehold                   

7040        Forsikring                    

7090        Annen kostnad transportmidler

71           Kostnad og godtgj. for reise, diett ol.    

7100        Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig     

7102        Passasjertillegg              

7130        Reisekostnader - oppgavepliktig 

7140        Reisekostnader - ikke oppg.pl.  

7150        Diettkostnad - oppgavepliktig 

7160        Diettkostnad - ikke oppg.pl.  

7170-80

72           Provisjonskostnad

7200        Sponsorkostnad, oppg.pl.      

7210        Sponsorkostnad, ikke oppg.pl. 

73           Salgs-, reklame- og repr.kostnader      

7300        Salgskostnad

7320        Reklame/annonser              

7390        Annen salgskostnad

74           Kontingent og gave

7410        Medlemskontingenter           

7420        Gaver/premier                 

7450        Tilskudd                      

7451        Tilskudd særforbund          

7452        Tilskudd idrettskretser       

7453        Tilskudd særkretser           

7454        Tilskudd idrettsråd           

7455        Tilskudd idrettslag           

7460        Tilskudd andre organisasjoner 

75           Forsikring

7510

7520        

7530

77           Andre kostnader                 

7790        Diverse kostnader             

78           Tap ol.

7800        Tap ved avgang anleggsmidler  

7820        Innkommet på tidligere avskrevne fordringer

7830        Tap på fordringer             

7900        Periodiseringskonto           

Klasse 8: Finansinntekt og –kostnad, ekstraord. inntekter og kostnader

8040        Renteinntekt                       

8060        Valutagevinst                    

8140        Rentekostnader                

8160        Valutatap                                 

8170        Andre finanskostnader og gebyr

8400        Ekstraordinære inntekter      

8500        Ekstraordinære kostnader      

88-89      Avslutningskontoer

8800        Årsresultat

8960        Overføringer annen egenkapital

8990        Udekket tap


Forslag til prosjektplan

Prosjektgrupper        Navn

1000                           Administrasjon/lønn og annen godtgjørelse

1100                           Møter og kostnader vedr. tillitsvalgte

1900                           Egne stevner/arrangementer

2000                           Deltakelse i andres stevner/serier

2100                           Trening og instruksjon

4000                           Utdanning og kurs

9000                           Informasjon og markedsføring