Ressurser innen regnskap | Norsk Standard kontoplan | Ordbok innen økonomisk styring

Kontokodeklasser

1. Eiendeler 2. Egenkapital og gjeld 3. Salgs- og driftsinntekt 4. Varekostnad 5. Lønnskostnad 6. og  7.  Annen driftskostnad, av- og nedskriving

8. Finansinntekt og kostnad, ekstraord. Inntekt og kostnad

10. Immaterielle eiendeler ol. 20. Egenkapital 30. Salgsinntekt, avgiftspliktig 40. Forbruk av råvarer og innkjøpte halvfabrikata 50. Lønn til ansatte 60. Av- og nedskrivning

70. Kostnad transportmidler

80. Finansinntekt

11. Tomter, bygninger, fast eiendom ol. 21. Avsetning for forpliktelser 31. Salgsinntekt, avgiftsfri 41. Forbruk av varer under tilvirkning 51. Lønn til ansatte 61. Frakt og transportkostnad vedrørende salg

71. Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil ol.

81. Finanskostnad

12. Transportmidler, inventar, maskiner ol. 22. Annen langsiktig gjeld 32. Salgsinntekt, utenfor avgiftsområde 42. Forbruk av ferdig tilvirkede varer 52. Fordel i arbeidsforhold 62. Energi, brensel og vann vedrørende produksjon

72. Provisjonskostnad

82. Fri

13. Finansielle anleggsmidler 23. Kortsiktige konvertible lån, sertifikatlån og gjeld til kredittinstitusjoner 33. Offentlig avgift vedrørende omsetning 43. Forbruk av varer for videresalg 53. Annen oppgavepliktig godtgjørelse 63. Kostnad lokaler

73. Salgs-, reklame- og representasjons-kostnad

83. Skattekostnad på

ordinært resultat

14. Varelager og forskudd til leverandører 24. Leverandørgjeld 34. Offentlig tilskudd/refusjon 44. Fri 54. Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad 64. Leie maskiner, inventar ol.

74. Kontingent og gave

84. Ekstraordinær inntekt (spes. etter art)

15. Kortsiktige fordringer 25. Betalbar skatt 35. Uopptjent inntekt 45. Fremmedytelser og underentreprise 55. Annen kostnadsgodtgjørelse 65. Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres

75. Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad

85. Ekstraordinær kostnad (spes. etter art)

16. Merverdiavgift, opptjente offentlige tilskudd ol. 26. Skattetrekk og andre trekk 36. Leieinntekt 46. Fri 56. Arbeidsgodt-gjørelse til eiere ol. 66. Reparasjon og vedlikehold

76. Lisens- og patentkostnad

86. Skattekostnad på ekstraordinært resultat

17. Forskuddsbetalte kostnader, påløpte inntekter ol. 27. Skyldige offentlige avgifter 37. Provisjonsinntekt 47. Fri 57. Offentlig tilskudd vedrørende arbeidskraft 67. Fremmed tjeneste

77. Annen kostnad

87. Fri

18. Kortsiktige finansinvesteringer 28. Utbytte 38. Gevinst ved avgang av anleggsmidler 48. Fri 58. Offentlig refusjon vedrørende arbeidskraft 68. Kontorkostnad, trykksak ol.

78. Tap ol.

88. Årsresultat

19. Kontanter, bankinnskudd ol. 29. Annen kortsiktig gjeld 39. Annen driftsrelatert inntekt 49. Annen periodisering 59. Annen personalkostnad 69. Telefon, porto ol.

79. Periodiserings-konto

89. Overføringer og disponeringer


Bulldog | annet | business | hr | pr | prosjekter | regnskap | seo | sok | teknisk | webdesign